PHẦN MỀM HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN QUỸ HỖ TRỢ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)

  • Phần mềm Hệ thống giám sát trực tuyến quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) , được xây dựng trên nền tảng công nghệ: hệ quản trị CSDL SQL 2012, ngôn ngữ phát triển ứng dụng C# .

  • Phần mềm này được phát minh nhằm tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam.