Phần mềm khai thác báo cáo tài chính

           Phần mềm khai thác báo cáo tài chính được triển khai cho các Sở Tài chính và các Phòng Tài chính, được xây dựng trên nền tảng công nghệ: hệ quản trị CSDL oracle 11G, giao diện xây dựng trên nền tảng webform, ngôn ngữ phát triển ứng dụng ASP.Net.

            Phần mềm này hỗ trợ người sử dụng khai thác dữ liệu từ hệ thống Tabmis của Bộ Tài chính để in ra các báo cáo điều hành, báo cáo quyết toán đáp ứng các thông tư, nghị định như: thông tư TT77/2017/TT, thông tư  31/2017/NĐ-CP, thông tư 85/2017/TT-BTC, thông tư 343/2016/TT-BTC, nghị định  31/2017/NĐ-CP và báo cáo đặc thù tại địa phương.

Tổng quan về chương trình:

                        

Mục tiêu chương trình:

             

Tính năng nổi bật:

                

Các chức năng chính

                  

 

Giao diện của chương trình