Phần mềm lưu trữ và quán lý văn bản

Phần mềm lưu trữ và quản lý văn bản là phần mềm giúp quản lý danh sách văn bản đến, danh sách văn bản đi, danh sách văn bản đang chờ xử lý, danh sách văn bản đã xử lý, tra cứu tổng hợp văn bản, nhập danh sách nhân sự