Phần mềm quản lý văn bản điều hành

  • Phần mềm này quản lý các công văn đi, đến, tờ trình, quyết đinh, … được văn thư, hoặc lễ tân tiếp nhận và sử lý văn bản một cách nhanh chóng, phân công và chuyển tiếp tới các phòng/ban liên quan xử lý và báo cáo kết quả qua môi trường điện tử. Lãnh đạo đơn vị có thể xử lý và giao việc và trực tiếp điều hành ngay trên hệ thống, ngay cả khi không có mặt ở cơ quan.

  • Hệ thống phần mềm sẽ lưu lại vết đường chuyển của văn bản một cách tường minh và trực quan hóa bằng hình ảnh để NSD dẽ theo dõi.

  • Thông báo cho NSD nắm được có bao nhiêu văn bản cần xử lý, thời hạn xử lý là bao lâu, nhắc các văn bản quá hạn xử lý, ...

  • Cho phép quản lý tất cả các công văn, tờ trình, quyết định trên hệ thống.

  • Tìm kiếm các thông tin nhanh chóng, dễ dàng. Phân quyền thao thác và khai thác các văn bản chi tiết